ADATKEZELÉS

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


A Boltív Tüzép Kft. mint Adatkezelő tájékoztatja a www.boltivtuzep.hu weboldalra látogatókat (a Boltív Tüzép Kft. levelezési címére árajánlat kérés és vásárlás céljából küldött megkeresésekben) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az érintettek jogairól, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. Törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (a továbbiakban Info Tv.) alapján.

A Boltív Tüzép Kft. elektronikus hírleveleket nem küld ki,webáruházat nem üzemeltet és felhő alapú adattárolást nem végez.

Jelen adatvédelmi tájékoztatás célja, hogy az árajánlat kérések, megkeresések, vásárlások során az Adatkezelő részére eljuttatott és számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Fogalmak:

Személyes adat: bármely meghatározott, vagy beazonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható adat. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül, vagy közvetve -név, telefonszám, e-mailcím .... stb. alapján azonosítani lehet;

Hozzájárulás: a látogató önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű kezelésére és feldolgozására

Adatkezelő: az a természetes, vagy jogi személy, ( jelenesetben a Boltív Tüzép Kft.) illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott és szerződött adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése is.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől;

Harmadik személy: olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, vagy az adatfeldolgozóval;

Adatkezelő:

Boltív Tüzép Kft.
3060 Pásztó, Kossuth út 116/2.
Adószám : 11962869-2-12
E-mail : boltivtuzep@boltivtuzep illetve boltivcsempe@boltivtuzep.hu
Telefonszám : 06(32)-463-594 illetve 06(32)-460-539
Honlap : www.boltivtuzep.hu

1. Adatkezelés hozzájárulás

A weboldal látogató a boltivtuzep@boltivtuzep.hu illetve a boltivcsempe@boltivtuzp.hu e-mail címre elküldött ajánlatkéréssel hozzájárulahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott adatait jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.
A honlap használata során a látogató böngészője által elküldött technikai információkat a Boltív Tüzép Kft. nem tárolja. Üzleteinkben történő vásárlás esetén, a vásárló tudomásul veszi és hozzájárulását adja, hogy a Boltív Tüzép Kft. a személyes adatait a szerződéses könyvelői szolgáltatói partnere részére számviteli, könyvelési célból adatfeldolgozásra átadja.
A Boltív Tüzép Kft.kijelenti, hogy a részére átadott és/vagy eljuttatott személyes adatokat a továbbiakban harmadik személynek nem továbbítja az érintett személy külön hozzájárulása nélkül.

2. Az adatkezelés célja

A Boltív Tüzép Kft. által forgalmazott termékek és szolgáltatások ügyfelekkel való megismertetése az ügyfél árajánlatkérése alapján elektronikus, vagy egyéb kommunikációs csatorna alapján, valamint ügylet, vásárlás létrejötte alapján számviteli bizonylat készítése.

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása.
A Boltív Tüzép Kft. ügylet létrejötte során a Molsoft Készlet és Számla ügyviteli programot használja.

3. Az adatkezelés jogalapja.

A boltivtuzep@boltivtuzep.hu, illetve a boltivcsempe@boltivtuzep.hu levelezési címre elküldött megkeresésekben, vagy a személyesen, telefonon adatot közlő látogató, vásárló önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az árajánlat elküldése, beérkezése, üzletünkben történő személyes leadása napján kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig tart. A személyes adatok ügylet, vásárlás létrejötte esetén a számlázóprogramunkban a mindenkori hatályos számviteli bizonylatra vonatkozó jogszabályban meghatározott irányadó elévülési időtartamáig vannak tárolva (de legfeljebb 10 év). Az adatok további megőrzése - amennyiben valamely jogi igényelő terjesztése, érvényesítése, védelme nem indokolja- az elévülési idő letelte után érdektelenné válik, így a továbbiakban töröljük.

5. Honlapüzemeltető

A honlap üzemeltetője a Boltív Tüzép Kft. egyúttal kijelenti, hogy a látogatók által megadott személyes adatokat harmadik személynek nem továbbítja, nem adja ki külön hozzájárulás nélkül.

6. A látogató, a vásárlójogai

A Boltív Tüzép Kft. részére adatot közlő látogató, vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó személyes adatokról, bármikor kérheti azok módosítását, helyesbítését, megváltoztatását, törlését.

7. Jogorvoslat

A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
www.naih.hu
+36(1)391-1400
ugyfelszolgalat@naih.hu

Jelen Nyilatkozat hatálya kiterjed a Boltív Tüzép Kft. weboldal használatával kapcsolatos, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra, a Boltív Tüzép Kft.részére bármilyen elektronikus, vagy személyesen leadott megrendelésekre, melyek személyes adatokat tartalmaznak, valamint a Boltív Tüzép Kft. üzleteiben történt vásárlások alkalmával az ügylet létrejöttéhez szükségesen megadott és rögzített személyes adatokra. Rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét a Boltív Tüzép Kft.-vel kapcsolatban.

Boltív Tüzép Kft.